,

Nyckelbrytare HKM-SK1

HKM-SK1 – För maximal maskinsäkerhet i slöjdsalen. Välj HKM-SK1 om du vill ha ett hållkretsmanöverdon med snabb respons (<50ms) som är säker i drift och konstruerat för en enkel integration och installation.

10900 kr

Artikelnr: HKM-SK1 Kategorier: ,
Kontakta oss

Produktbeskrivning

HKM-SK1 – För maximal maskinsäkerhet i slöjdsalen

 HKM-SK1 är ett nyckelmanövrerat hållkretsmanöverdon som är ämnat som interface mellan maskiner i stoppkategori 1 och externa nödstoppssystem konstruerade enligt stoppkategori 0-principer. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska maskiner med krav på förhöjd säkerhet som bandsågar, rikt och planhyvlar förses med nödstopp och bromsfunktion.

För att maskinens nödstopp ska svara på det nödstopp som finns i slöjdsalen eller verkstadslokalen så behövs ett interface mellan maskin och byggnad. HKM-SK1 integrerar på ett enkelt och smidigt sätt maskinens och byggnadens nödstoppsystem med varandra! Vår produkt är utvecklad för slöjdsalar i skolor och andra verksamheter som har träbearbetningsmaskiner med elektrisk broms.

Välj HKM-SK1 om du vill ha ett hållkretsmanöverdon med snabb respons (<50ms) som är säker i drift och konstruerat för en enkel integration och installation.

Tekniska data

Modell Nyckelbrytare HKM-SK1
ISO 13849
Systemspänning 400 VAC
Manöverspänning 230 VAC
Extern manöverspänning 230 VAC
Nominell manöverspänning och ström vid AC-1 400V/25A
Frekvens 50/60 Hz
Effekt 15 VA

Varianter

Modell Nyckelbrytare HKM-SK1
Egenskaper
 • Nyckelmanövrerat hållkretsmanöverdon
 • ämnat som interface mellan
 • maskiner i stoppkategori-1 och externa
 • nödstoppssystem konstruerade enligt
 • stoppkategori-0 principer. Speciellt utvecklat
 • för träbearbetningsmaskiner i skolslöjdsalar
 • med elektrisk broms.

Produktdetaljer

Funktionsbeskrivning

HKM-SK1 har en potentialfri ingång för inkoppling av ett överordnat nödstopp
i till exempel i en slöjdsal. Dessa nödstopp är ofta kategori 0 nödstopp,
vilket innebär, vid aktivering av nödstopp, en omedelbar frånkoppling av alla
maskiner som är kopplade till nödstoppet. Vissa maskiner är dock byggda
enligt stoppkategori 1, vilket innebär att maskinen ska bromsas elektriskt när
nödstoppet trycks in.
Om HKM-SK1 integreras med en maskin som är byggd enligt stoppkategori
1-principer och kopplas in mot ett övergripande nödstopp (kategori 0), innebär det att det lokala nödstoppet på maskinen aktiveras när det övergripande nödstoppet aktiveras och maskinen bromsas snabbare ner till ett stopp än vad annars skulle skett. Utan HKM-SK1 skulle inte den elektriska bromsen stoppa maskinen utan den skulle fortsätta rulla ut och endast stanna av friktion.
HKM-SK1 har ett inbyggt (frånslagsfördröjt) relä, som efter 10 sekunder, bryter
hållkretsen i HKM-SK1 efter det övergripande nödstoppet aktiverats.

Säkerhet

Hållkretsen förblir aktiv 10 sekunder efter aktiveringen av det överordnade
nödstoppet, vilket innebär att maskinen kan bromsas med sin egen
elektriska broms. Efter att den förinställda tiden har löpt ut faller hållkretsen i
manöverdonet och den aktuella maskinen som är inkopplad emot manöverdonet
bli spänningslös.
Förtydligande: Vid aktivering av det överordnade nödstoppet aktiveras
bromsfunktionen direkt på den underordnade maskinen utan tidsfördröjning

Säkerhetsföreskrifter installation

Instruktion för att installera.

Denna produkt ska:
• installeras av ändamålsbehörig elektriker/installatör
• installeras under/efter säkerhetsbrytare
• avsäkras med gruppsäkring/motorskyddsbrytare vars märkström ej överstiger
16 Ampere.
Denna produkt får enbart:
• kopplas in emot CE märkta maskiner
• installeras på maskiner med 1-kanaliga säkerhetssystem.
Denna produkt får ej:
• användas i explosiva atmosfärer.
Denna produkt är ej avsedd för AC-3 eller AC-23 drift, t ex direktstart och
bromsning av elmotorer

Funktioner

Bruksanvisning

För att aktivera manöverdonet vrids nyckelbrytaren (Aktivera) till höger, denna
manöver aktiverar hållkretsen i manöverdonet och signallampan (Aktiv) får
ett grönt fast sken. Saknas den externa styrsignalen från det överordnade
nödstoppet lyser (Av) lamptryckknappen gult för att indikera och hållkretsen går
ej att aktivera.
Av-tryckknappen används för normal frånkoppling (avstängning) av
manöverdonet och får/ska ej användas som ett maskinstoppskommando. Ett
maskinstopp via (Av) tryckknappen på HKM-SK1 frånkopplar nätspänningen till
den underordnade maskinen, vilket gör att den förväntade bromsfunktion
(i maskinen) uteblir.
Om den elektriska matningen till manöverdonet försvinner vid t.ex. ett
strömavbrott eller påkallat nödstopp, måste maskinoperatören återaktivera
hållkretsen genom nyckelmanöverdonet (Aktivera).
Observera:
• Vid aktivering av nyckelbrytaren så kan signallampa H2 blinka till i någon millisekund.
• Det går ej att starta den underordnade maskinen genom HKM-SK1, enbart att
spänningssätta den.

Montering

Denna produkt ska:
• Installeras med förskruvningar för kabelanslutning.
• Monteras på vibrationsfria ytor, t ex. väggar och fastförankrade skiljeväggar.

Denna produkt ska ej:
• Installeras i närheten av värmekällor, t.ex. radiatorer

Installationsanvisningar

HKM-SK1 behöver en egen (konstant) elektrisk matning för att fungera korrekt
samt en manöversignal från en/ett övergripande styrkrets/system, till exempel
A1 och A2 anslutningarna på kontaktorn i hållkretsen, i ett nödstoppssystem.
Manöverspänningen för HKM-SK1 är 230VAC.

Installation
Demontera apparatlådans plastförseglingar och montera lämplig förskruvning
M20 Alt. M25.
Montera HKM-SK1 samt säkerhetsbrytare i direkt anslutning till underordnad
maskin samt i korrelerande höjd med övrig (likvärdig) befintlig elektriskt
installerad utrustning i harmoni med gällande regelverk och standarder.
Anslut den inkommande gruppmatningskabelns tre faser till skruvplintarna L1,
L2,L3 på kontaktor-K1 samt PE och N till genomgångsplintarna i apparatlådans
botten.
Anslut den externa manöversignalkabeln till A1 och A2 på reläsockel R3.
Anslut den underordnade maskinens elektriska anslutningskabel till dess
designerade anslutningspunkter på kontaktor-K1 med lämplig anslutningskabel
(t.ex. H07RN-F eller likvärdig).
Anslut en lämplig anslutningskabel (t ex.H07RN-F eller likvärdig) på
anslutningsplint Nr. 11 (COM) på relä-R2 samt anslutningsplint Nr.11 (COM) på
relä R3.
Anslut (integrera) sedan andra ändan av kabeln i maskinens nödstoppkrets.
Se aktuell maskinleverantörs manual för inkopplingsanvisningar av externa
nödstoppsdon.
Ange det aktuella installationsdatumet på maskinskylten.

Tips för installation

Vid montering rekommenderas det att frontkåpan avlastas med en enkel
upphängnings-anordning (t ex. buntband eller FK kabel) detta minskar stressen
på kablaget samt underlättar montaget, då frontkåpan annars kan upplevas som
ett störmoment vid installationen.
M20 Förskruvning brukar fungera bra för både kraft och signalkabel.
Använd gärna kabelhylsor på alla anslutningskablar för att underlätta
installationen.
HKM-SK1 är ämnat för både enfas- och trefasmaskiner.
Kompletta installationsritningar för EJCA- och Wood Mizer-maskiner finns att
ladda ner från www.hkm-sk1.com

Kontroll och underhåll (för användare och inspektörer)

För kontroll av funktionsduglighet vid påkallat nödstoppskommando.

Steg för steg
1. Driftsätt överordnat nödstoppsystem.
2. Aktivera hållkretsen i HKM-SK1 via nyckelbrytaren.
3. Starta den underordnade maskinen.
4. Framkalla ett överordnat nödstopp via t ex. väggmonterat
nödstoppsanordning i lokal.

Förväntat resultat
Vid nödstoppsaktiveringen ska maskinen bromsas direkt och efter cirka 10
sekunder bli spänningslös och den gröna (PÅ) lampan ska slockna.
Bromsas inte maskinen eller den gröna signallampan fortsätter lysa <15sec.
efter aktivering av överordnat nödstopp behöver maskinen och HKM-SK1
undersökas/felsökas av en ändamålsbehörig servicetekniker.

Funktionstest (för installatörer)

För att utföra en fördjupad funktionskontroll/felsökning på säkerhetslogiken (R2 & R3) i HKM-SK1 ska följande steg utföras.

Steg för steg
1. Avaktivera överordnat nödstoppssystem.
2. Gör manöverdonet (HKM-SK1) spänningslöst via säkerhetsbrytaren.
3. Demontera HKM-SK1:s frontkåpa.
4. Kontrollera att signallamporna på R2 ochR3 är släckta (är de tända så finns en
extern styrspänning närvarande och mätningen kan/ska inte utföras).
5. Demontera kabelanslutningarna i R2-11 och R3-11.
6. Utför resistansmätning mellan R2-11 och R2-12 – Börvärde=0 Ohm
(kontinuitet ska finnas).
7. Utför resistansmätning mellan R3-11 och R3-12 – Börvärde=0 Ohm
(kontinuitet ska finnas).

Förväntat resultat
Saknas kontinuitet mellan reläanslutning Nr. 11 och 12 i vardera R2 eller R3, ska
både relä R2 och R3 bytas ut mot nya ersättningsreläer då mätresultaten tyder
på sammansvetsade reläkontakter.
Observera! Är ett relä skadat ska bägge reläerna bytas.

Säkerhetsteknisk data

 • EN ISO 13849
 • För maskiner med 1-kanals säkerhetssystem.
 • SRP/CS – Kategori 1
 • Performance level – PL c
 • Responstid <50ms
 • T10D (R2+R3) = 247 år

Livslängdsvillkor
HKM-SK1 klassificeras som nödstoppsutrustning och därför rekommenderas det
att; den operativa livslängden (TM) för hållkretsmanöverdonet begränsas till 20
år användande. Uttjänt manöverdon ska lämnas till lämplig återvinningsentreprenör för omhändertagande.

Kapslingsegenskaper, åtdragningsmoment & dimensioner för kapsling

Kapslingsegenskaper
Kapslingsklass: IP56
Material: Pollykarbonat
Utbrytningsöppningar: 4 St. M20/25
Nyckelkod: 455
Produktvikt: 1,2 Kg

Åtdragningsmoment
Skruvanslutning K1 effektkrets: 1,7 N.M
Låsskruv för kapslingslock: 0.9 N.M

Dimensioner för kapsling
Bredd: 103 mm, höjd: 201 mm, djup: 145 mm

Dokument

Varukorg